سلام بر حسین شهید

ضمن خوش یمن بودن این تغییرات همچنان باید منتظر ماند تا دید ورود چهره هایی از بازار سرمایه به مقر فرمانروایی بازار پول چه مزایایی برای بازار سرمایه خواهد داشت...