ضمن خوش یمن بودن این تغییرات همچنان باید منتظر ماند تا دید ورود چهره هایی از بازار سرمایه به مقر فرمانروایی بازار پول چه مزایایی برای بازار سرمایه خواهد داشت...