به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم علی رغم روند رو به رشد سودآوریش از یک سو و قرار داشتن در کف قیمتی از سوی دیگر از رالی صعوید بازار جامنده و مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد