بورس ٢۴ : به دنبال مصوبه کارگروه تنظیم بازار در مورخه ٩٧.٠۵.٠٢ و ابلاغ انجمن صنایع فرآورده های لبنی قیمت شیر خام ١,۵٧٠ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شد. به همین منظور تصمیم گرفتیم که شرکت های صنعت دامپروری که عموما هم جزء تازه واردان بازار را هستیم مورد بررسی قرار دهیم و تاثیر تغییرات قیمت شیر را بر میزان سودآوری آن ها بررسی کنیم. در اولین انتخاب به سراع شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد می رویم که به واسطه خبر مزایده واحد مرغداری نیز این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است.