برای رشد نیاز به جریان پر قدرت نقدینگی خواهد داشت که به نظر می رسد طی هفته های آتی شرایط برای این اتفاق آماده شود...