به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل وضعیت سودسازی بالا و پتانسیل رسیدن به سود بسیار خوبی که دارد در صنعت خود رشدی نداشته و در دل خود بازدهی ٢٠ تا ٣٠ درصدی دارد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

بانک خارمیانه

180

200

220

تا

240

180

165

کم ریسک

3ماهه

پتانسیل سودسازی بالا و عدم رشد قیمتی