به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل دارا بودن پرتفویی غنی از سهام پرپتانسیل که همگی مستعد رشد سودآوری هستند گزینه مناسبی برای خرید محسوب می شود