شرکت های تولید کننده این محصول به دلیل تقاضای مناسب چه در داخل و چه در خارج می توانند بازار فروش نسبتا تضمین شده ای برای خود دست و پا کرده و از این حیث یک مزیت تجاری قوی برای خود ایجاد نمایند...