هفته پیش عملکرد بازار فلزات پایه منفی بود اما قیمت نفت رشد کرده و در برخی بازارهای مالی، شاخص ها افزایش یافتند. در هفته پیش رو، تعداد زیادی خبر مهم از اقتصادهای بزرگ منتشر می شود و انتظار می رود ..