به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم در قیمت های مناسبی برای خرید قرار دارد هم توانایی رشد و جهش خوبی در سود سازی دارد هم ارزش ان ای وی بالایی داشته و در عین حال رشد قیمیت بالایی نیز در راستای رشد بازار نداشته است و می تواند بازدهی خوبی را نصیب خریدارانش نماید