ساختار ترازنامه‌ای مناسب برای بانک‌ها مولفه بسیار مهمی است و سیاست‌گذار پولی برای تعیین نرخ سود حتما باید آن را در نظر داشته باشد، تا شکاف درآمد- هزینه‌ بانک‌ها بیشتر نشود...