در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد ، شامل : «شهداب ناب خراسان ١۶۵ تومانی که هم اکنون در قیمت های ٢٠۴ تومانی دارای صف خرید سنگینی می باشد.» کشاورزی و دامپروری بینالود که در قیمت های ١٨۴ تومان معرفی شد و تا سطوح بالای ٢٠٠ تومان رشد کرد و با بازدهی ١٠ درصدی اولین هدف قیمتی خود را تاچ کرد.» «نفت سپاهان ٢٢٠٠ تومانی که هم اکنون در قیمت های ٢٣٠٠ تومانی نوسانات مثبت را تجربه می کند.»