هیجان های حاصل از برنامه های حمایتی مالی در آمریکا به رشد شاخص های مالی منجر شده اما عده از کارشناسان نسبت به تاثیرات ریسک ها بر عملکرد بازارهای مختلف هشدار داده اند. دو سناریو پیش روی ..