به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم کم ریسک دارای ارزی ان ای وی بالا و با توجه به عملکرد ۵ ماهه اخیر نشان داد پتانسیل دست یابی به سود خوبی را نیز داراست.