چهار هفته قبل ماشین سازی اراک در محدوده ٨٠ تومان بررسی گردید و برای خرید در واچ لیست پیشنهادی بولتن قرار گرفت. اکنون پس از رشد حدود ۵٠ درصدی سهم، نمودار و شرایط کنونی مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت...