بورس ٢۴ : بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مرداد ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ١٢ هزار واحد مسکونی فروخته شده، آپارتمان های حداکثر ۵ سال ساخت با سهم ۴۴ درصد بیشترین سهم از فروش را به خود اختصاص دادند. این سهم در مقایسه با مرداد سال گذشته ٢ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بنای بیش از ١۵ سال افزوده شده است. ماه گذشته متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی به ٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶ درصد و ۶٢ درصد افزایش از خود نشان داد. جهش بیش از ۶٠ درصدی قیمت مسکن در تهران در ماه مرداد باعث شد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در این شهر به ١٢ هزار واحد مسکونی کاهش یابد که این میزان معامله نسبت به تیر ٩٧ و مرداد ٩۶ به ترتیب ١١ درصد و ٣٣ درصد افت از خود نشان می دهد.

بورس۲۴ : بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مرداد ماه امسال حاکی از آن است که از مجموع 12 هزار واحد مسکونی فروخته شده، آپارتمان های حداکثر 5 سال ساخت با سهم 44 درصد بیشترین سهم از فروش را به خود اختصاص دادند. این سهم در مقایسه با مرداد سال گذشته 2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بنای بیش از 15 سال افزوده شده است.

ماه گذشته متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی به 7 میلیون و 400 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6 درصد و 62 درصد افزایش از خود نشان داد.

جهش بیش از 60 درصدی قیمت مسکن در تهران در ماه مرداد باعث شد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در این شهر به 12 هزار واحد مسکونی کاهش یابد که این میزان معامله نسبت به تیر 97 و مرداد 96 به ترتیب 11 درصد و 33 درصد افت از خود نشان می دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه منطقه 5 با سهم 13 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 10 و 8 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع حدود 71 درصد از کل معاملات خرید آپارتمان در تهران در ماه میانی تابستان مربوط به 10 منطقه 5، 4، 2، 10، 14،‌1، 7، 15، 8 و 11 بوده و 12 منطقه باقی مانده سهم 30 درصدی از معاملات مسکن داشته اند.

در مرداد ماه بیشترین رشد نقطه ای میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بین مناطق مختلف شهر تهران به منطقه 5 با نرخ 82 درصد و کمترین میزان رشد نیز به منطقه 12 با 25 درصد تعلق گرفت.

در میان مناطق 22 گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده به منطقه یک با سطح قیمتی 15 میلیون و 760 هزار تومان و کمترین آن نیز به منطقه 18 با سطح قیمتی 3 میلیون و 110 هزار تومان تعلق دارد.

قیمت آپارتمان در این دو منطقه به ترتیب 59 درصد و 37 درصد نسبت به مرداد سال 96 افزایش پیدا کرد.

کارنامه 5 ماهه بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، در مجموع 64 هزار و 400 واحد مسکونی در این شهر خرید و فروش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 96، بیش از 7 درصد کاهش پیدا کرده است. در این مدت همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی فروخته شده از طریق بنگاه های املاک در تهران به 6 میلیون و 480 هزار تومان رسید که نسبت به 4 ماه اول پارسال رشد 46 درصدی نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 تا 4 میلیون تومان به ازای هر مترمربع با سهم 12 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 4 تا 5 میلیون تومان و 5 تا 6 میلیون تومان نیز به ترتیب با سهم های 12 و 10 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که 58 درصد واحدها با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (کمتر از 7 میلیون و 400 هزار تومان) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در مرداد ماه سال 97 نشان می دهد: بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با مساحت 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای مساحت 50 تا 60 مترمربع و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 14 و 12 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 80 مترمربع 55 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

در ماه میانی تابستان آپارتمان های با ارزش کلی 200 تا 300 میلیون تومان سهم 16 درصدی از کل معاملات خرید مسکن را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای ارزش 100 تا 200 میلیون و 300 تا 400 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 13.7 و 11 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 500 میلیون تومان اختصاص داشته است.