سلام بر حسین شهید

نباید فراموش کرد که گاها شرکت های در حال توسعه، حاشیه سود کمی دارند اما با تغییرات مناسب در آینده ممکن است با جهش سودآوری همراه گردند لذا...