به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در مسیر اصلاحی به طوح قیمتی خوبی رسیده است که با توجه به پتانسیل های سهم توان برگشت و بازدهی خوبی در بازه زمانی عنوان شده را داراست