در گروه سیمانی با رسیدن گزارش ماهانه شرکت ها و نمایان شدن رشد نرخ فروش سیمان داخلی و صادراتی، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت ها بودیم. بسیاری از سهم‌های سیمانی، هنوز متناسب با رشد بازار، رشد نکرده‌اند و شاید یکی از دلایل کندی رشد این گروه ، بدبینی سهامداران به افزایش قیمت سیمان بوده است؛ اتفاقی که به نظر می رسد به زودی خبرساز خواهد شد. از سوی دیگر، زمزمه های مثبتی از افزایش صادرات و افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها مطرح شده که می تواند به رشد سهم سیمانی ها کمک کند. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به ...