به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم در صورت اصلاح قیمتی تا سطوح یاد شده خریدش می تواند با دید میان مدت بازدهی خوبی به همراه داشته باشد مضافا این که ریسک سهم نیز پایین می باشد