این دستورالعمل که از هفته آینده ابلاغ می شود می تواند زمینه ساز اتفاقات خوب و بد زیادی بشود...