شرکت نفت ایرانول این روزها در کانون توجه سهامداران قرار دارد. شناسایی درآمد ارزی با نرخ ارز سامانه نیما که از تاریخ ٩٧.٠۵.١٧ برای درآمدهای صادراتی مجاز اعلام شد و همچنین محاسبه قیمت خوراک با دلار ۴,٢٠٠ تومانی محرکه هایی هستند که تداوم آن ها امید به سودآوری سهم را افزایش می دهد. هم گروه این شرکت در صنعت روانکاران مدت هاست که با رشدهای شارپی دل بسیاری را با خود برده است. آیا شرانل نیز می خواهد عقب ماندگی خود را جبران کند و راه رفته رقیب خود را بپیماید؟ در این تحلیل به دنبال جواب این سوال با تجزیه و تحلیل بنیادی سهام و بررسی سناریوهای محتمل هستیم.

بورس۲۴ : شرکت نفت ایرانول این روزها در کانون توجه سهامداران قرار دارد. شناسایی درآمد ارزی با نرخ ارز سامانه نیما که از تاریخ 97.05.17 برای درآمدهای صادراتی مجاز اعلام شد و همچنین محاسبه قیمت خوراک با دلار 4,200 تومانی محرکه هایی هستند که تداوم آن ها امید به سودآوری سهم را افزایش می دهد.

هم گروه این شرکت در صنعت روانکاران مدت هاست که با رشدهای شارپی دل بسیاری را با خود برده است. آیا شرانل نیز می خواهد عقب ماندگی خود را جبران کند و راه رفته رقیب خود را بپیماید؟

در این تحلیل به دنبال جواب این سوال با تجزیه و تحلیل بنیادی سهام و بررسی سناریوهای محتمل هستیم.