در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد ، شامل : «درخشان تهران ٣٠٠ تومانی که با صف خرید به قیمت های ٣۴٣ تومانی رسیده و برای شفاف سازی متوقف شده است.»«سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران که در قیمت های ٣٢۵ تومان معرفی شد و تا قیمت های ٣۵۵ تومان و نزدیک هدف اول خود رشد داشت و بازدهی ١٠ درصدی را به ثبت رساند.»«معادن منگنز ۴٨٠ تومانی که تا قیمت های ۵٢٠ تومانی رشد کرد و حدود ٨ درصد نوسان مثبت داشت.» اینجا در جریان آخرین پیشنهادهای بنیادی و تکنیکی قرار بگیرید...