رونقی که سال گذشته با وعده های امیدبخش ترامپ در بازارهای مختلف مشاهده شد مدتی است از میان رفته و کارشناسان با اشاره به عوامل موثر بر رشد اقتصادی، به این باور رسیده اند که ..