بورس ٢۴ : در سلسله گزارش های قبلی عمدتا تاثیر تغییر نرخ ارز بر شرکت های تولیدی بررسی شد. به طوری که شرکت های گل گهر، فولاد مبارکه، چادر ملو، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی جم و پتروشیمی غدیر مورد بررسی قرار گرفتند و تغییرات سود هر سهم با توجه به سناریو های مختلف نرخ ارز برآورد و اعلام گردید. این بار به سراغ یک شرکت خدماتی رفتیم که درآمدهای آن هر چند ریالی است ولی به شدت از تغییر نرخ ارز متاثر می شود. به دنبال اعلام بخشنامه سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص محاسبه صورت حساب های ارزی و خدمات Terminal Handling Charge - THC با نرخ ارز آزاد، بر آن شدیم تا تاثیر این بخشنامه را بر شرکت خدمات دریایی و بندری سینا بررسی کنیم. به دنبال اعلام این خبر از سوی شرکت و همچنین به دلیل نیاز به شفاف سازی بیشتر فعلا نماد شرکت متوقف شده است. خدمات THC کانتینر ، سهم بیش از ۵٠ درصدی در درآمدهای شرکت حسینا دارد. در تحلیل پیش رو مفروضات اصلی تحلیل ارائه و سود هر سهم در چند سناریو نرخ ارز برآورد شده است.