فعالین بازار ضمن بررسی دقیق تر شرایط سهم می توانند حد ضرر ١۵ درصدی نسبت به قیمت روز در نظر گیرند و ...