طی هفته های اخیر هر دو متغیر روند صعودی به خود گرفته اند و بر همین اساس شرکت های اوره ساز فعال در بازار سرمایه را بررسی خواهیم نمود...