بسته به میزان مطلوبیت ریسک برای سرمایه گذار می توان یکی از سه نوع صندوق با درآمدثابت، سهام یا مختلط را پیشنهاد کرد