به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، حجم صادرات بسیارسنگین این شرکت و آزاد سازی ارزی از یک سو در مقابل عدم آزاد سازی قیمت مواد اولیه سبب شده تا انتظار جهش سودآوری قابل توجه و رشد قیمتی خوبی از این شرکت برود به همین دلیل اختصاص ١٠ درصد از سبد به این سهم پرریسک با احتمال بازدهی بالا مناسب است