در روزهای تعطیل پایان هفته ، با تقویت شاخص دلار شاهد سرعت گرفتن آهنگ کاهشی در بازارهای جهانی بودیم. البته در ساعات پایانی روز جمعه بخشی از این ریزش جبران شد...