این موضوع باعث فرصت سازی و افزایش رقابت برای آنها خواهد شد که در نتیجه افزایش قیمت کالاها و افزایش نرخ تورم می تواند بر میزان تولید نیز تاثیر بگذارد...