هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه در قالب سبد بنیادی معرفی شد ، شامل سیمان بجنورد ٣٢٠ تومانی که آخرین قیمت سهم ٣٣۶ تومان است ، «تلیسه» ۵۶٠ تومانی که در همین قیمت های مورد نظر در نوسان است و «شبندر» که قیمت ٩٢٠ تومان معرفی شد و تا قیمت های ٩٩٠ تومان نوسان داشت...