تغییرات ارزش دلار یک عامل بسیار مهم است که بر بازارهای مختلف اثر می گذارد و به همین دلیل پیش بینی جهت حرکت این ارز برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. در مطلب حاضر به سناریوهای ..