سقوط شاخص های مالی و قیمت مواد خام در روز گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به واقعیت های بازار آگاه کرد. اما آنها مایلند بدانند در آینده چه رخ خواهد داد.