به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با دید بنیادی گزینه بسیار مناسبی است از یک طرف خرید مواد اولیه با دلار ٣٨٠٠ تومانی و از طرف دیگر فروش محصولات با دلار ثانویه پتانسیل جهش سودآوری خوبی را برای سهم به همراه رشد قیمتی فراهم ساخته است