تحلیل گران نموداری بر این باورند که شاخص کل موج A اصلاحی خود را تکمیل کرده و به زودی شاهد یک رشد موقت در نماگر بازار سرمایه برای تکمیل موج B خواهیم بود و پس از آن یک ریزش دیگر در قالب موج C خواهیم داشت. اما به طور کلی باید گفت مادامیکه تکلیف...