مطابق آنچه مشاهده می شود تارگت موج ۵ صعودی با مقاومت مذکور مانع از رشد قیمتی بیشتر سهم شده و این در حالی ست که به نظر می رسد رالی قیمتی سهم در این نقطه به پایان رسیده باشد...