به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل افزایش شدید قیمت فروش محصولاتش از یک سو و از سوی دیگر افتتاح طرح توسعه در کنار اصلاح قیمتی به سطوحی رسیده است که با دیدگاه ذکر شده جای رسیدن به سود های دو رقمی خوبی را داراست

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

معادن منگنز(کمنگنز)

480

560

620

480

440

پرریسک

3 تا 4 ماه

افزایش شدید قیمت های فروش و افتتاح طرح توسعه و رشد تولید