با توجه به همه مباحث مطروحه باید گفت که از یک سو به تقاضای ایجاد شده در یک ساعت پایانی بازار دیروز امیدواریم. از طرف دیگرها برخی صحبت ها ذهن بازار را درگیر خود کرده است. بعید به نظر می رسد که امروز روند بازار از اصلاحی به صعودی چرخش کند! با این حال به طور قطع می توان گفت که...