تنها بخشی از محصولات را در داخل به فروش می رسانند و عمدتا مشتریان خارجی دارند. دو شرکت پتروشیمی زاگرس و فن آوران در این حوزه با شرایط روز بررسی شده اند که...