درباره افق بازار نفت در ماه های آینده بویژه از ماه نوامبر که بسته دوم تحریم های آمریکا علیه ایران اجرایی می شود دیدگاه های مختلف مطرح شده است اما واقعیت این است که ..