به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با افزایش نرخ فروش داخلی محصولات خود از یک سو و افزایش تقاضای صادرات محصولاتش از سوی دیگر در موقعیت رشد سودآوری و با توجه به قرار گیری در سطوح حمایتی قوی خریدش مناسب ارزیابی می شود