به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با دید میان مدت با توجه به وضعیت تکنیکالی مناسب احتمال رسیدن به اهداف صعودی خوبی را در پیش رو دارد