امروز بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که برای فرار از روند منفی سعی دارد از همان ابتدا کار خود را مثبت آغاز کند. کاری که با توجه به حواشی سیاسی – اقتصادی بازار آسان نخواهد بود. واقعیت امر اینکه ، به نظر می رسد...