سلام بر حسین شهید

بر طبق برنامه مدون شده از ٢۵ میلیون تن تولید فولاد کشور با توجه به محدودیت تقاضای داخلی قرار بر صادرات حدود ۴٨ درصد از آن می باشد و این مهم با توجه به تحریم ها با چالش مواجه خواهد شد...