بر طبق برنامه مدون شده از ٢۵ میلیون تن تولید فولاد کشور با توجه به محدودیت تقاضای داخلی قرار بر صادرات حدود ۴٨ درصد از آن می باشد و این مهم با توجه به تحریم ها با چالش مواجه خواهد شد...