در مقیاس زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده سهام بانک ملت ، به وضوح شاهد پایان یک ۵ موجی بودیم. پس از آن قیمت در مسیر اصلاح گام برداشت...