هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد ؛ شامل شهداب ناب خراسان ١۶٠ تومانی که با چند درصد نوسان مثبت همراه شده است ، سیمان درود ٨٢ تومانی که تا اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ٨۶ تومان پیش رفت و نگین طبس ٣٠۵ تومانی که با بازدهی خیره کننده تا قیمت های بالای ٣۵٠ تومان پیشروی کرده است...