تنش های تجاری بین چین و آمریکا سبب تغییر سیاست های دولت چین در حوزه واردات ال ان جی از آمریکا شده و در این میان برندگان و بازندگانی وجود دارد. همچنین ممکن است قیمت ..