بدیهی ست برای سهامداران ریسک گریز، شناسایی سود و برای ریسک پذیران افزایش حد ضرر تا سطح مذکور بهترین استراتزی ست ضمن آنکه در صورت عدم فعال شدن حد ضرر انتظار رشد قیمتی سهم تا حوالی...