در جدول زیر شرایط فروش و عملکرد واقعی سهام مهم این گروه به تفکیک آورده شده است. مجموع فروش شرکت و عملکرد نسبت به سال گذشته حکایت از وضعیت عمومی فروش در سال جاری دارد...