در نمودار تعدیل شده و مقیاس زمانی هفتگی ، پس از ثبت کف ٩۶ تومان ، در روزهای پایانی سال ٩۵ ، قیمت بر مدار رشد قرار گرفت و در اولین مرحله...